KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
Tiền gửi thanh toán0.20
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần0.20
2 tuần0.20
3 tuần0.20
01 tháng2.802.79
02 tháng3.003.002.99
03 tháng3.203.193.17
04 tháng3.203.193.17
05 tháng3.203.183.16
06 tháng5.205.175.145.07
07 tháng5.205.135.05
08 tháng5.205.125.03
09 tháng5.205.135.115.00
10 tháng5.305.205.08
11 tháng5.305.195.05
12 tháng6.005.915.875.845.66
13 tháng6.206.025.81
15 tháng6.306.116.085.84
17 tháng6.306.055.78
18 tháng6.406.216.166.135.84
24 tháng6.406.216.116.076.045.67
36 tháng6.406.035.945.905.875.37
60 tháng6.205.555.475.445.414.73

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.