KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
Tiền gửi thanh toán0.20
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần0.20
2 tuần0.20
3 tuần0.20
01 tháng3.203.19
02 tháng3.303.293.28
03 tháng3.503.493.47
04 tháng3.503.483.46
05 tháng3.503.483.45
06 tháng5.305.275.245.16
07 tháng5.305.235.14
08 tháng5.305.225.12
09 tháng5.305.235.215.10
10 tháng5.305.205.08
11 tháng5.305.195.05
12 tháng6.005.915.875.845.66
13 tháng6.206.025.81
15 tháng6.956.116.605.84
17 tháng6.306.055.78
18 tháng7.006.216.166.655.84
24 tháng7.206.025.935.896.705.52
36 tháng7.305.855.775.736.755.23
60 tháng6.005.395.325.285.264.62

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.