KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
TIỀN GỬI THANH TOÁN0.50
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 TUẦN0.50
2 TUẦN0.50
3 TUẦN0.50
1 THÁNG3.953.94
2 THÁNG3.953.943.92
3 THÁNG3.953.943.91
4 THÁNG3.953.933.90
5 THÁNG3.953.923.89
6 THÁNG5.205.175.145.07
7 THÁNG5.205.135.05
8 THÁNG5.205.125.03
9 THÁNG5.305.235.215.10
10 THÁNG5.305.205.08
11 THÁNG5.305.195.05
12 THÁNG5.305.235.205.185.03
13 THÁNG5.305.165.01
15 THÁNG5.405.265.245.06
17 THÁNG5.805.595.36
18 THÁNG5.805.645.605.575.34
24 THÁNG5.805.645.565.535.505.20
36 THÁNG5.805.495.425.385.364.94
60 THÁNG6.005.395.325.285.264.62

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.