KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
TIỀN GỬI THANH TOÁN0.50
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 TUẦN0.50
2 TUẦN0.50
3 TUẦN0.50
1 THÁNG4.804.78
2 THÁNG4.804.794.76
3 THÁNG4.804.784.74
4 THÁNG4.804.774.72
5 THÁNG4.804.764.71
6 THÁNG6.606.556.516.39
7 THÁNG6.606.496.36
8 THÁNG6.606.486.32
9 THÁNG6.806.696.656.47
10 THÁNG6.806.636.44
11 THÁNG6.806.616.40
12 THÁNG6.806.696.636.606.37
13 THÁNG7.006.776.51
15 THÁNG7.006.776.736.44
17 THÁNG7.006.696.37
18 THÁNG7.006.776.716.676.33
24 THÁNG7.106.866.756.696.666.22
36 THÁNG7.106.656.546.496.455.85
60 THÁNG7.106.266.176.126.095.24

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.