KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất cá nhân

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
Tiền gửi tiết kiệm0.20
Tiền gửi thanh toán0.20
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần0.20
2 tuần0.20
3 tuần0.20
01 tháng43.99
02 tháng43.993.97
03 tháng43.993.96
04 tháng43.983.95
05 tháng43.973.93
06 tháng65.965.935.83
07 tháng65.915.80
08 tháng65.905.77
09 tháng65.915.885.74
10 tháng6.105.965.80
11 tháng6.105.955.78
12 tháng6.506.406.356.316.10
13 tháng6.606.396.16
15 tháng6.956.496.606.18
17 tháng6.706.426.12
18 tháng76.536.486.656.13
24 tháng7.206.546.436.386.705.95
36 tháng7.306.346.246.196.755.61
60 tháng6.555.835.755.715.684.93

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.