KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Lãi suất cá nhân

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
Tiền gửi tiết kiệm1.00
Tiền gửi thanh toán1.00
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần1.00
2 tuần1.00
3 tuần1.00
01 tháng6.005.97
02 tháng6.005.995.94
03 tháng6.005.975.91
04 tháng6.005.965.88
05 tháng6.005.945.85
06 tháng7.006.946.906.76
07 tháng7.006.886.73
08 tháng7.006.866.69
09 tháng7.006.886.846.65
10 tháng7.106.926.70
11 tháng7.106.906.67
12 tháng7.507.367.307.256.98
13 tháng7.607.337.02
15 tháng7.707.427.377.02
17 tháng7.707.336.94
18 tháng7.757.477.407.356.94
24 tháng7.757.477.347.277.236.71
36 tháng7.757.227.097.036.996.29
60 tháng7.756.776.666.606.575.59

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.